بایگانی برچسب: فنا و بقا

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر۱۴۰۳)

کلاس فلسفه و عرفان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه و عرفان صوفیانه شرح: این دوره محتوای کلاس‌هایی با همین نام را در بر می‌گیرد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد و ۲۴ کلاس را در بر می‌گرفت که هریک چهار نشست …

ادامه نوشته »

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – خرداد۱۴۰۳)

کلاس فلسفه و عرفان - خرداد ۱۴۰۳ - شروین وکیلی

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – خرداد ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه و عرفان صوفیانه شرح: این دوره محتوای کلاس‌هایی با همین نام را در بر می‌گیرد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد و ۲۴ کلاس را در بر می‌گرفت که هریک چهار نشست …

ادامه نوشته »

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – اردیبهشت۱۴۰۳)

دوره‌ی فلسفه و عرفان اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – اردیبهشت ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه و عرفان صوفیانه شرح: این دوره محتوای کلاس‌هایی با همین نام را در بر می‌گیرد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد و ۲۴ کلاس را در بر می‌گرفت که هریک چهار نشست …

ادامه نوشته »

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – فروردین ۱۴۰۳)

دوره‌ی فلسفه و عرفان(در زمان – فروردین ۱۴۰۳) دوره‌ی فلسفه و عرفان ۱) حکمت مغانه و عرفان صوفیانه شرح: این دوره محتوای کلاس‌هایی با همین نام را در بر می‌گیرد که از آذرماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد و ۲۴ کلاس را در بر می‌گرفت که هریک چهار نشست …

ادامه نوشته »