بایگانی برچسب: تکامل

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – تیر۱۴۰۳)

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – تیر ۱۴۰۳) دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی ۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری سرفصل‌ها: نظریه‌های تکاملی تکامل انسان گونه‌زایی و انتخاب طبیعی تکامل سیستم‌های پیچیده تکامل زبان و مغز تکامل نظام‌های اجتماعی و فرهنگی سوسیوبیولوژی حشرات اجتماعی تکامل جوامع مورچگان شرح: این دوره به …

ادامه نوشته »

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – خرداد۱۴۰۳)

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – خرداد ۱۴۰۳) دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی ۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری سرفصل‌ها: نظریه‌های تکاملی تکامل انسان گونه‌زایی و انتخاب طبیعی تکامل سیستم‌های پیچیده تکامل زبان و مغز تکامل نظام‌های اجتماعی و فرهنگی سوسیوبیولوژی حشرات اجتماعی تکامل جوامع مورچگان شرح: این دوره به …

ادامه نوشته »

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – اردیبهشت۱۴۰۳)

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – اردیبهشت ۱۴۰۳) دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی ۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری سرفصل‌ها: نظریه‌های تکاملی تکامل انسان گونه‌زایی و انتخاب طبیعی تکامل سیستم‌های پیچیده تکامل زبان و مغز تکامل نظام‌های اجتماعی و فرهنگی سوسیوبیولوژی حشرات اجتماعی تکامل جوامع مورچگان شرح: این دوره به …

ادامه نوشته »

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – فروردین ۱۴۰۳)

روزه تکامل

دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی(در زمان – فروردین ۱۴۰۳) دوره‌ی تکامل و عصب‌شناسی ۱) دوره‌ی سوسیوبیولوژی و تکامل جوامع جانوری سرفصل‌ها: نظریه‌های تکاملی تکامل انسان گونه‌زایی و انتخاب طبیعی تکامل سیستم‌های پیچیده تکامل زبان و مغز تکامل نظام‌های اجتماعی و فرهنگی سوسیوبیولوژی حشرات اجتماعی تکامل جوامع مورچگان شرح: این دوره به …

ادامه نوشته »