Tag Archives: ایرانی

ایرانی بودنِ بازاندیشانه

            گر لباس سایه از دوش افکنی            می‌کند عریانی‌ات خورشید پوش بیدل دهلوی هرودوت بود یا کسنوفانس، که برای نخستین بار رسمِ نگریستن به خویشتن بر محور نگاه دیگری را در هنگام روایت کردنِ تاریخ رسمیت داد؟ یا شاید قصه …

Read More »

اندر خطاهای خلقیات‌نویسی

مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران (ibna)، سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸:گفتمان خلقیات‌نویسی و متنهایی که درباره‌ی خلق و خوی ایرانیان شرح و وصفی به دست می‌دهند چقدر اعتبار دارند؟ این که ایرانی‌ها در برابر کرونا فلان و بهمان جور رفتار می‌کنند چقدر از نظر علمی صحت دارد؟ ارتباط اینها با جریان خود-خوار-انگاری چیست؟...

Read More »