زروان

درباره‌ی ایرانی شدن

ایرانی بودن و ایرانی ماندن، این روزها نقل محافل است و موضوع کشمکش. بسیاری در دفاع از ایرانی بودن می‌گویند و می‌نویسند، و برخی از جبرِ ایرانی بودن می‌نالند...

ادامه نوشته »

قدرتِ «من»

مصاحبه با مجله‌ی اطلاعات حکمت و معرفت درباره مجموعه کتاب‌های نظریه زروان که در شماره‌ی ۷۳، اردیبهشت ۱۳۹۱، ص: ۷۲-۷۳ انتشار یافت(پرسشگر: منیره پنج‌تنی)...

ادامه نوشته »

ایرانی بودنِ بازاندیشانه

            گر لباس سایه از دوش افکنی            می‌کند عریانی‌ات خورشید پوش بیدل دهلوی هرودوت بود یا کسنوفانس، که برای نخستین بار رسمِ نگریستن به خویشتن بر محور نگاه دیگری را در هنگام روایت کردنِ تاریخ رسمیت داد؟ یا شاید قصه …

ادامه نوشته »