جامعه‌شناسی

انضباط اسفنکترها: تن، قدرت و تعویقِ لذت‌ (بخش چهارم و پایانی)

آنچه در این نوشتار پیشنهاد می‌شود، به‌کار‌گیری مفهوم «انضباط اسفنکتر‌ها» به عنوان مکملی برای صورت‌بندی «انضباط» در سطح زیستی است.

Read More »