يادداشت

بازگشت ملکه

یادداشتی درباره‌ی نشست شورای همکاری خلیج که در روزنامه‌ی اعتماد، پنجشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۵ انتشار یافت...

Read More »

برگ دستفروش

یادداشتی درباره‌ی سیلی خوردن زن دستفروش فومنی از مامور شهرداری که در ستون «سخنهای نهان»، روزنامه‌ی اعتماد، پنجشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۸ منتشر شد...

Read More »

اندر گفتار ترامپ

یادداشتی درباره‌ی سخنرانی ترامپ در مورد دوام یا ابطال برجام که در روزنامه‌ی همشهری، دوشنبه ۱۳۹۶/۷/۲۲ انتشار یافت..

Read More »

دردِ بی‌خویشی

یادداشتی درباره واکنشهای غیرعقلانی و خرافی به بلایی طبیعی مثل کرونا که در ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره ۱۱۸-۱۱۹ (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) صفحه ۳۲ انتشار یافت...

Read More »

زمان‌لرزه

یادداشتی درباره‌ی زمین‌لرزه‌ی باختر که در روزنامه‌ی اعتماد، سه شنبه هفتم آذرماه ۱۳۹۶ انتشار یافت...

Read More »