روان‌شناسی

درباره‌­ی لذت‌های دروغين (بخش نخست)

هدف از این نوشتار، پرداختن به جنبه‌های جامعه‌شناختی آنچه كه لذت‌های دروغين می‌نامم و از آن «تحريک بيوشيميايی و از نظر فيزيولوژيک، زيانبارِ دستگاه لذت در مغز» را مراد می‌كنم، است.

ادامه نوشته »

نَسک‌‌ مرکز

این شرایط، دیباچه‌ای است بر آنچه که شاید -‌اگر به کامیابی انجامد- دروازه‌ی نوینی باشد برای دستیابی به رده‌ای نوظهور از خویشکاری‌ها و جهشی باشد تکاملی، برای ایجاد نوعی تازه از خویشکاریِ «من»‌مدارانه.

ادامه نوشته »