فلسفه

درباره تقدم «من»

«من» يا آنچه معمولا در متون فلسفی با وا‌‌م‌واژه­ی سوژه مورد اشاره قرار می‌­گيرد خشتِ بنيادين بخش عمده­ی نظريه­های فلسفی و علمی­ايست كه انسان را در كانون توجه خود قرار داده­اند.

ادامه نوشته »

چگونه متقاعد می‌شوم؟

وقتی يكي از دوستانم پس از بحثی به‌ نسبت طولانی، دید نمی­‌تواند در موضوعِ موردِ نظرش مرا متقاعد کند،‌ از من خواست تا در چند سطر، قواعدی که تحتِ آن متقاعد می‌شوم را‌ بنویسم.

ادامه نوشته »

درباره‌ی مرگ

مرگ، غایتی قطعی و پایانی گریزناپذیر است که داستان زندگی ما در پیوند با آن معنا می‌یابد یا پوچ می‌شود. از این رو نگریستن به آن، به‌یادآوردنش و فهمیدنش وظیفه‌ای است که جویندگان زندگی معنادار ناچارند برآورده‌اش سازند.

ادامه نوشته »