من پارسی

ایرانی‌بودنِ بازاندیشانه

باید از دایره­ی فراز و نشیب خودبینی چاره‌ناپذیر و خودحقیرپنداری بیمارگونه بیرون آییم و کمتر سخنانی بگوییم و کلماتی بنویسیم که در برابر ایرانیانِ آینده، آنان که تازان و شتابان در راهند، شرمسار و سرشکسته شویم.

ادامه نوشته »

انگاره پارسیان باستان

در سراسر متون یونانی قرون ششم تا چهارم پ.م به تصویری از ایرانیان برمی‌خوریم که گویی بیشتر از عجایب‌نامه‌ها و روایت‌های اساطیری سرچشمه گرفته باشد تا تجربه‌ای ملموس از برخورد با مردمی واقعی.

ادامه نوشته »