اسطوره‌شناسی

«سوشیانس» آمد

سوشیانس، نخستین نمونه از داستان‌های اسطوره‌ای نوین و در زمره‌ی ادبیات علمی، تخیلی و اساطیری است که با الهام از تاریخ اسطوره‌ای ایران باستان نوشته شده است.

Read More »

نرگس و نرسه (4)

در اساطیر یونانی و رومی شخصیتی وجود دارد که به دلیل نامِ عجیبش شایسته‌ی توجه است. او را در یونانی نارکیسوس (Νάρκισσος) و در متون رومی نارکیس یا نارکیسوس (Narcissus, Narcis) می‌نامند.

Read More »

نرگس و نرسه (2)

نریوسنگ در اساطیر جدیدتری که در عصر اشکانی و ساسانی پرداخته شد، نقش‌هایی تازه را بر عهده گرفت و به ویژه در روایت‌های مربوط به رخدادهای آخرِ زمان جایگاهی ارجمند یافت.

Read More »

نرگس و نرسه (1)

نَریـُوسنگ یکی از ایزدانِ به‌ نسبت حاشیه‌ای و فرعیِ کهن ایرانی است که در جهان زرتشتی به عنوان فرشته‌ای نیرومند، جایی برای خود باز کرد و در اساطیر رنگارنگ و تخیل‌آمیز مانوی نیز موقعیت مرکزی خویش را حفظ کرد.

Read More »