شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۰

وب‌نویس

فراخوانی برای دگرگون ساختن هستی

“کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت را صرامت و شهامت نام کنند. هریک از ابنائ السوق در زی اهل فسوق، امیری گشته و هر مزدوری دستوری و هر مزوری وزیری و هر مدبری امیری و هر مستدفی مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر …

ادامه نوشته »