خردنامه زروان-۲

نسخه صوتی کتاب «خردنامه زروان» نوشته شروین وکیلی شماره ۲ – در ضرورت پارسی شدن