خردنامه زروان-۱

نسخه صوتی کتاب «خردنامه زروان» نوشته شروین وکیلی شماره ۱