مدیر تارنما

Nowruz

Happy Nowruz, Nowruz Mobarak, Nowruz PiruzIn about 30 countries nowadays, these words refer to a time of joy and celebration, and a firm belief in renewal of order and justice both in the realm of nature and nation. [real3dflipbook id=’1′]

Read More »

فراخوانی برای دگرگون ساختن هستی

“کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت را صرامت و شهامت نام کنند. هریک از ابنائ السوق در زی اهل فسوق، امیری گشته و هر مزدوری دستوری و هر مزوری وزیری و هر مدبری امیری و هر مستدفی مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر …

Read More »